นายสมคิด จันทมฤก
   
  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
   
ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
   
  โทรศัพท์ : 0 2222 4821
   
  โทรศัพท์ (มท.) : 50235-6
   
  โทรสาร : 0-2225-9199