นายพรพจน์ เพ็ญพาส
   
    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
   
ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
     
  โทรศัพท์ : 0-2222-4821
     
  โทรศัพท์ (มท.) : 50235-6
     
  โทรสาร : 0-2225-9199