banner
G-Chat คือโปรแกรมอะไร
ตอบ : คือแอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้สนทนาบนอุปกรณ์พกพานั้น มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกลักลอบใช้ข้อมูลและความลับทางราชการ มีโอกาสเกิดการทุจริต ส่งผลต่อความเสียหายของทางราชการ และอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
การติดตั้งแอปพลิเคชั่น G-Chat ทำได้อย่างไร
ตอบ : สามารถเข้าไปดูลิงค์ได้ที่อีเมล์ของท่าน (อีเมล์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (yourname@moi.go.th)) ที่ท่านได้สมัครลงทะเบียนระบบ G-Chat หรือไปที่ URL : https://gchat.apps.go.th จากนั้นกดที่ download
ความต้องการด้านระบบปฏิบัติการของ G-Chat เป็นอย่างไร
ตอบ : สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ android 4.1 ขึ้นไป ios 7.1 ขึ้นไป และ windows 7 ขึ้นไป
อีเมล์ในการใช้สมัครงาน G-Chat ใช้อีเมล์อะไร
ตอบ : จำเป็นต้องใช้อีเมล์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (mail.moi.go.th) ในการสมัครเท่านั้น
การเช้าสู่ระบบของแอปพลิเคชั่นทำอย่างไร
ตอบ : กรอกชื่อ อีเมล์ของผู้ใช้งานที่ได้รับทางอีเมล์ลงในช่อง "Account" จากนั้นกรอกรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานที่ได้รับทางอีเมล์ของท่านลงในช่อง "Password" จากนั้นกด login เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชั่น
กรณีลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร
ตอบ : ให้กรอก อีเมล์ที่ช่อง "Account" แล้วกด "Forget Password" หลัง จากนั้นจะมีลิงค์เปลี่ยนรหัสผ่านจะถูกส่งไปที่อีเมล์ของท่าน (อีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (yourname@moi.go.th))
หากมีปัญหาด้านการ login เข้าสู่ระบบหรือด้านเทคนิค ควรทำอย่างไร
ตอบ : ติดต่อ Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@ega.or.th
ลงทะเบียน อีเมล์ ของ Mail Moi ได้อย่างไร
ตอบ : สามารถลงทะเบียนอีเมล์ได้ที่ URL : http://mail.moi.go.th จากนั้นคลิกเลือกที่ “ลงทะเบียน”
หากสมัครอีเมล์แล้ว แต่ลืม Username & Password ต้องทำอย่างไร
ตอบ : สามารถโทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ มท. 50544
พื้นที่ในการให้บริการจัดเก็บข้อมูลต่อ 1 ผู้ใช้งานเท่าไหร่
ตอบ : รายละ 2 GB
สามารถขอพื้นที่ในการให้บริการเพิ่มเติมหรือไม่
ตอบ : ไม่สามารถให้บริการเพิ่มได้ เนื่องจากเนื้อที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีจำนวนจำกัด
หากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ทำอย่างไร
ตอบ : ให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลขโทร (มท.) 5044
หากต้องการพื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ เพิ่มเติมได้หรือไม่
ตอบ : สามารถเพิ่มได้โดย ติดต่อประสานที่เบอร์โทรศัพท์ 50544 พร้อมส่งหนังสือแจ้งเพิ่มพื้นที่มาที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนในการเข้า DirectAdmin ต้องทำอย่างไร
ตอบ : สามารถเข้าได้จาก URL : http://103.28.100.163:2222/ หรือพิมพ์ชื่อเว็บของท่านแล้วตามด้วย :2222 เช่น “kanchanaburi.go.th:2222”
FTP Web server ได้อย่างไร
ตอบ : หากจะทำการ FTP ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมในการจัดการ upload/download website เช่น โปรแกรม “filezilla “ เป็นต้น และใส่ Username & Password ตามที่ได้เป็นอันเสร็จสิ้น
หาก web server มีปัญหาจะจัดการทำอย่างไร
ตอบ : แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โทร (มท) 50544 ซึ่งมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแล server ตลอดเวลา (24*365)
การขอความเห็นชอบเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เป็นขั้นตอนก่อนการตั้งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ดังนั้น การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด จึงอาจได้รับผลกระทบในการอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
ตอบ : การขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติได้ทั้งก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และภายหลังจากที่หน่วยงานได้รับงบประมาณแล้ว ประเด็นแรก ก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เป็นการพิจารณาตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ และบูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในจังหวัด ซึ่งต้องดูความเหมาะสม ความซ้ำซ้อน หรือมีการใช้ร่วมกันในอุปกรณ์บางส่วน และประเด็นที่สอง คือ เมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณแล้ว หน่วยงานอาจพิจารณาว่าควรมีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรือเปลี่ยนแปลงราคา เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคาที่เปลี่ยนแปลง อ้างอิง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อถือปฏิบัติ
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เป็นการพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช่หรือไม่
ตอบ : การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นการพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น แต่หน่วยงานต้องนำเสนอภาพรวมทั้งโครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เกาะสมุย วงเงินรวมทั้งโครงการ จำนวน ๑๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท แต่ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท โครงการนี้จึงจัดเป็นโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท อ้างอิง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อถือปฏิบัติ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด (พิจารณาเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท อ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐๐ ล้านบาท อ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป อ้างอิง : มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๔๙๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗)
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะกิจซึ่งมีระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ หรือระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จำเป็นต้องมีระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม และรายงานผลการทำงาน นั้น ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือไม่
ตอบ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยว่า “ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะกิจ ซึ่งมีระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ หรือระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จำเป็นต้องมีระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม และรายงานผลการทำงาน นั้น คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐได้พิจารณาแล้ว การจัดหาดังกล่าวไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่ได้จัดตั้งขึ้นนี้” ดังนั้น คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยจึงใช้แนวทางดังกล่าวนี้ในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด อ้างอิง : หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓/๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดซึ่งใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด หรือไม่
ตอบ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยว่า “ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถยื่นคำของบประมาณได้ โดยให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในกรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด หากเป็นการจัดหาซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานให้ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศ แต่ถ้าหากเป็นการจัดหาของส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดซึ่งใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดขอก็ให้เสนอผ่านขั้นตอนการขอความเห็นชอบของแต่ละกระทรวง แต่ทั้งนี้ หากจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดใดมีการขอใช้งบประมาณแผ่นดินเกิน ๑๐๐ ล้านบาทจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐนี้ก่อน” อ้างอิง : หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓/๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
การเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือไม่
ตอบ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยว่า “ในประเด็นที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่มีการเช่าวงจร พร้อมอุปกรณ์ต้นทางปลายทาง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐนี้ก่อน” ดังนั้น คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยจึงใช้แนวทางดังกล่าวนี้ในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด อ้างอิง : หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓/๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
การจัดหาเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือไม่
ตอบ : เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา เว้นแต่โครงการจัดหาเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) นั้น ประกอบด้วยระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะต้องส่งโครงการจัดหาฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น อ้างอิง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๔๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
การจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อใช้กับระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือไม่
ตอบ : การจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดหา ส่วนการจัดหาเพื่อใช้กับระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ ให้แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ อ้างอิง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๐๙๒ และบันทึกข้อความกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๐๙๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ขอทราบแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการเช่า
ตอบ : แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำเอาวิธีการซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า ควรคำนึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำรุงรักษาด้วย (๒) ค่าบำรุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข (๓) การบำรุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไข และเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่าสามารถใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาเช่า (๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็กน้อยหรือไม่ (๕) ระบบคอมพิวตอร์ที่เช่าหมายถึง ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกัน (๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกินกว่าราคาซื้อ รวมกับราคาค่าบำรุงรักษา อ้างอิง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือไม่
ตอบ : โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็นซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ทั้งนี้ การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าไปใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตโดยมีกำหนดระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์ จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อนการจัดหา อ้างอิง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กรณีหน่วยงานเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้องกับลักษณะการนำไปใช้งาน
ตอบ : กรณีหน่วยงานเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้องกับลักษณะการนำไปใช้งานตามที่กำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการฯ มีอำนาจให้หน่วยงานนั้นปรับแก้โครงการฯ ให้เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับลักษณะการนำไปใช้งานได้ อ้างอิง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๙๙๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ และมอบอำนาจให้พิจารณาอนุมัติโครงการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับดูแล แล้วรายงานผลการพิจารณาให้จังหวัดทราบได้ หรือไม่
ตอบ : ตามเจตนารมย์ของการมอบให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ให้มีการบูรณาการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด (๒) ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน (๓) ให้มีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงาน และ (๔) เป็นการประหยัดงบประมาณ ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอจะไม่สามารถพิจารณาดำเนินการตามเจตนารมย์ดังกล่าวได้ จึงไม่เห็นควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการฯ อื่น ๆ มาพิจารณาอนุมัติโครงการฯ อีก อ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณา คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดสามารถพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ และบันทึกข้อความกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ อ้างอิง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ และบันทึกข้อความกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการฯ ที่มียอดเงินตั้งแต่หนึ่งพันบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งไม่มีปัญหา จะขอใช้มติเวียนแทนการประชุมฯ ได้ หรือไม่
ตอบ : ไม่ให้ใช้มติเวียนแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากการประชุมต้องมีการร่วมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งมีการชี้แจง อภิปราย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน จึงถือเป็นมติที่ประชุม สำหรับมติเวียนให้มติที่ประชุมมีผลใช้ได้เมื่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เห็นชอบเป็นเอกฉันท์แล้วเท่านั้น และให้รายงานที่ประชุมทราบในวันประชุมครั้งต่อไป โดยขึ้นอยู่กับการมีมติดังกล่าวนี้ไว้ก่อน อ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
หน่วยงานสามารถระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ หรือไม่
ตอบ : ในการจัดหาพัสดุมีระเบียบและหนังสือเวียนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๔๐๓/ว๙๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒, ที่ สร ๐๒๐๓/๑๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๙ และ ที่ สร ๐๒๐๓/ว๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐ กำหนดไว้ชัดเจน ให้ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และห้ามมิให้กำหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และห้ามระบุยี่ห้อสิ่งของที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด หน่วยงานจึงต้องไม่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา อ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
ขอทราบแนวทางปฏิบัติกรณีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่
ตอบ : การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำหนดเป็นต้นไป กรณีที่คำขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/จังหวัด สามารถใช้ดุลพินิจที่จะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการประกาศกำหนดได้ กรณีคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีรายการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แล้ว ต่อมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศกำหนดเกณฑ์ราคากลางฯ ฉบับใหม่ และหน่วยงานนั้นยังไม่ได้จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ นั้น หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของประกาศฉบับใหม่ โดยใช้แนวทางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ และกำชับหน่วยจัดหาให้ดำเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก อ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
backbutton

banner