สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
 
 
 

 

 

 


วิสัยทัศน์
 
ประกาศเจตนารมณ์
 
 
ข่าว/กิจกรรม
คลังข่าว มท.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไป
เรื่องน่าสนใจ
ต่อไป
ดาวน์โหลด
ต่อไปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนสมเด็จ มหาดไทย ดำรงธรรม ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ข้อมูลกลาง มท.และจังหวัด Open Data แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Gov Channel จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ข้อมูลการเกษตรฯ สาระดี ๆ จากศาลปกครอง บทความ/คำสั่ง/คำพิพากษาศาลปกครอง ระบบศูนย์บัญชาการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการ MOC ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สป.มท. ศูนย์ดำรงธรรม เครือข่ายเฝ้าระวัง สนง.ป.ป.ช. e-learning พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 กอช. ระบบ Gateway เพื่อรองรับการให้บริการ นทท. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมุดโทรศัพท์ มท. แผนปฏิบัติราชการ มท.และ สป.มท. แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม มท. แผนปฎิบัติการดิจิทัล มท. พ.ศ. 2563-2565 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ PMQA หมวด 6 ระบบ G-news การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในภาวะปกติ ข่าวประจำวัน ศปก.มท. สหกรณ์ มท. KM สป.มท. Video Streaming มหาดไทยชวนรู้ ความเสมอภาคชายหญิง Link  ที่น่าสนใจ เข้าสู่ระบบ Mail

ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลระดับใด
URL Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม

Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Valid HTML 4.01 Transitional


เกี่ยวกับหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ผู้บริหาร
แผนปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงาน
การบริหารงบประมาณของ มท.
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
    ใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปี
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    ของ มท.
คำรับรอง และรายงานผล
    การปฏิบัติราชการ
นโยบายการบริหารทรัพยากร
    บุคคล

    แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
       สป.มท. (2564-2565)

   แผนพัฒนาบุคลากร สป.มท.
         (2564-2565)
การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

    ผลการดำเนินงานตามแผน
       บริหารทรัพยากรบุคคล สป.มท.
       (2564-2565)

    ผลการดำเนินงานตามแผน
      พัฒนาบุคลากร สป.มท. ประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

    กองการเจ้าหน้าที่ สป.
    สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.
รายงานผลการบริหาร
    ทรัพยากรบุคคล ประจำปี

    กองการเจ้าหน้าที่ สป.
    สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.
ผุ้บริหาร CIO  
ข้อมูลผู้บริหาร CIO
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
    จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ CIO
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ มท.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการชุมนุม
    ในภาวะปกติ
นโยบายของ รมว.มท.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
    ศูนย์ดำรงธรรม มท.
คู่มือการตรวจสอบเงินทดรอง
    ราชการ (ปรับปรุงใหม่)
คู่มือการใช้งานระบบการประเมิน
    ผลการปฏิบัติราชการในส่วน
    สมรรถนะฯ 360 องศา
คู่มือการเสนอขอพระราชทาน
    เหรียญราชการชายแดน
การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
    ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต
    และประพฤติมิชอบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    ประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ
    ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

    ศปท. มท.
   สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินการป้องกันการทุจริต
    รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    การทุจริต ประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการ
    ส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือของศูนย์ดำรงธรรม มท.
คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่
    ราชการและการพัฒนาข้าราชการ
    ที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติ
    หน้าที่ราชการ สป.มท
คู่มือการเสนอขอพระราชทาน
    เหรียญราชการชายแดน
จำนวนผู้ทำบัตรประจำตัว
    ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์
    เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
    และร้อยละความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ
สรุปผลการดำเนินงานของ
    ศูนย์ดำรงธรรม
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ
    ของศูนย์ดำรงธรรม
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับ
    พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับ
    พระราชทานเหรียญราชการ
    ชายแดน
คลังความรู้
การจัดการความรู้ สป.มท.
ศูนย์การเรียนรู้ (E-Learning)
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
มาตรการและวิธีปฏิบัติการรักษา
    ความปลอดภัยเว็บไซต์
บทความ/คำสั่ง/คำพิพากษา
    ศาลปกครองที่น่าสนใจ
e-service
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
    ศูนย์ดำรงธรรม (ประชาชน)
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
    ศูนย์ดำรงธรรม (เจ้าหน้าที่)
ระบบค้นหาข้อมูลผู้ได้รับ
    พระราชทานเหรียญราชการ
    ชายแดนและเหรียญพิทักษ์
    เสรีชน
 
 
Website สำคัญที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของ สป.มท.และ สนจ.
ควรเข้าชมเพื่อการค้นคว้าข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ข้อมูลการประชุม ครม.,ข่าวสารของรัฐบาล
ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูลการวางแผนและจัดทำ
งบประมาณ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน เงินเดือน, สวัสดิการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้อมูลกฎหมาย
www.ratchakitcha.soc.go.th
www.krisdika.go.th
 
 
หน่วยงานในสังกัด มท.
»   สำนักงานรัฐมนตรี
 

 

 
ค้นหา

   
เกี่ยวกับหน่วยงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน การป้องกันการทุจริต คลังความรู้ คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
Chief Information Office : CIO)
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน แบบฟอร์มดาวน์โหลด
การให้บริการ e-Service          ข่าว/กิจกรรม
         ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
         Webboard
         เรื่องน่าสนใจ
         Download
         FAQ
         SiteMap
         ติดต่อเรา (Contact Us)
หน้าแรก   |   Website Security Policy   |   Website Policy   |   Contact Us
Copyright @ 2016
        
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง ของ สป.มท. : saraban@moi.go.th
   reference section4
reference section4
reference section5

 

reference section reference section2 reference section3