ชื่อระบบงาน
หน่วยงาน
ระบบ One Plan Mapping
สบจ. สป.
ระบบ benchmarking
สบจ. สป.
ระบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือดร้อนเร่งด่วน (CEBRS)
สบจ. สป.
ระบบโปรแกรมสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
กจ. สป.
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยวิธีประเมิน 360 องศา
กจ. สป.
ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ ปมท. ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ สป.มท.
สนผ. สป.
  หน้าระบบ
หน้า Dashboard
ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สป.มท. (e-Monitoring)
สนผ. สป.
ระบบภูมิสารสนเทศฯ โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สนผ. สป.
เว็บไซต์ moicovid
สนผ. สป.
ระบบรายงานพื้นที่ปฏิบัติการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ. สป.
ระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
ศดธ. สตร. สป.
  หน้าระบบส่วนของประชาชน
หน้าระบบส่วนของเจ้าหน้าที่
ระบบประชาสัมพันธ์ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ศดธ. สตร. สป.
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.มท.
ศสส. สป.