นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Website Policy)
จัดทำเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 
1. วัตถุประสงค์เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่
ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใด
ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการ
ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไข
การให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที
 
2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
 
               2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี
ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
               2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการ
ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
               2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
               2.4 เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
               2.5 เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
               2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
               2.7 ในกรณีที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 
3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
 
               2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี
ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
 
3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
 
               3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ แก่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
               3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
               3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ(การใช้สคริปต์) นอกจาก ช่องทางที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
               3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการ ของเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
               3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาต จากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
               3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
               3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงเว็บไซต์จังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในความเสียหาย อันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด
 
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ
 
               4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ เว็บไซต์สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์เว็บไซต์สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
               4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของ เว็บไซต์ของเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของ เว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
 
5. การปฏิเสธความรับผิด
 
               เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งานความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึง การตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับ และตระหนักดีว่าเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
 
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 
               6.1 เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ให้อนุญาตแก่ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย หรือผู้ให้อนุญาตแก่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
               6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
               6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
 
               7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย